You are here: AU  Staff  For Administrators

Til Administratorer

Netværksgruppe, netværksmøder og materialer om international forskermobilitet

Netværksgruppe og materialer

Netværksgruppe for administratorer

International Academic Staff Service (IAS) i Internationalt Center står for en netværksgruppe for administratorer med ansvar for udenlandske forskere, ph.d.-studerende og gæsteforskere. Gruppen fungerer som en erfa-gruppe, hvor der deles erfaringer, diskuteres, etableres standarder for best practice og knyttes gode samarbejder.

Gruppen holder møder ca. to gange om året (én gang pr. semester).

Hvis du arbejder med området for forskermobilitet og hjælper udenlandske ph.d.-studerende, forskere og gæsteforskere på dit hovedområde eller institut og ikke er blevet introduceret til gruppen, så send en mail til ias@au.dk . Så vil vi tilmelde dig gruppen.

Se listen over netværkets deltagere (senest opdateret 26.06.2018) 

Netværksmaterialer

Under Netværksmaterialer vil gruppen dele materialer, der er relevante, når man ansætter eller får en udenlandsk ph.d.-studerende eller forsker på besøg.

Find materialer, der deles i netværket

Informationsmøder

International Academic Staff Services tilbyder i løbet af hvert semester 2-timers informationsmøder om forskellige forhold vedrørende internationale medarbejdere på AU.

Ideen med møderne er at give alle interesserede på AU (ikke mindst alle der dagligt er i kontakt med AU's udenlandske medarbejdere) mulighed for blive opdateret på eller blive introduceret til, hvilke tilbud/regler/muligheder der findes på en række områder tæt knyttet til internationale medarbejdere.

Se fremtidige informationsmøder i vores kalender

Hvorfor disse møder?

Vi ved, at mange i den daglige, direkte kontakt med AU's internationale medarbejdere bliver mødt med spørgsmål om stort og småt. I mange tilfælde er løsningen blot at formidle kontakt videre til fx International Academic Staff Services. 

Mange AU-medarbejdere ønsker alligevel at have et grundlæggende kendskab til de tilbud der findes og/eller de regler der gælder. Det gør jer bedre i stand til at hjælpe den internationale kollega.

Samtidig ved vi, at mange tilbud ikke udnyttes, fordi vores internationale medarbejdere ikke kender dem. Der er derfor behov for at udbrede kendskab til de mange muligheder.

Vores håb er, at vi med møderne kan tilbyde vores internationale medarbejdere en højere service ved at klæde AU-medarbejdere på til at udbrede kendskabet til de mest relevante regler og tilbud.

Generelt

Informationsmøderne afholdes sædvanligvis først på eftermiddagen og i Aarhus. Der tilbydes - så vidt muligt - videolink til andre AU-lokaliteter. Der er ikke indlagt pause, men serveres kaffe/the/vand på vej ind til mødet.

Det er nødvendigt at tilmelde sig til de enkelte møder. Møderne opslås på vores hjemmeside under arrangementer med link til tilmelding samt i vores nyhedsbrev til administratorer In Service.

Møderne afholdes på dansk, da de er målrettet de personer, som i det daglige hjælper de internationale medarbejdere. En række af emnerne tages op på engelsk i University International Club, hvor de internationale medarbejdere udgør målgruppen.

Oplægsholderne vil så vidt muligt beskrive de forhold og tilbud som, ud over Aarhus, også gælder for hovedstadsområdet, Emdrup/Roskilde/Slagelse samt Foulum/Viborg.

Tilmeld dig nyhedsbrevet In Service

Hold dig opdateret om arrangementer og nyt fra forskermobilitet

In Service er International Academic Staff Services' nyhedsbrev til administrativt ansatte, der servicerer udenlandske forskere og ph.d.-studerende på Aarhus Universitet. Nyhedsbrevet indeholder vigtig information om regler og procedurer indenfor udlændingeområdet, information om møder og konferencer og anden relevant information knyttet til området for forskermobilitet.

Læs mere og tilmeld dig In Service

Se flere nyheder og arrangementer

Arbejds- og opholdstilladelser (EU-borgere og ikke-EU borgere)

Hos IAS har vi stor viden og erfaring med opholds- og arbejdstilladelser samt EU-opholdsbevis til ansatte og gæsteforskere. Kontakt os på iap@au.dk eller guestresearcher@au.dk for gode råd og hjælp.

Gode råd og anbefalinger til opholds- og arbejdstilladelser (ikke EU/EØS)

Guides til ansøgning om arbejds- og opholdstilladelser (ikke EU/EØS) 

Fast-track ordningen (ikke EU/EØS)

Stikprøvekontrol af tilladelser (ikke EU/EØS)

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kontrollerer løbende, at betingelserne for meddelt opholds- og arbejdstilladelse har været opfyldt. Hvis forholdene ikke er opfyldt, kræver Styrelsen dokumentation for, at AU gennem hele ansættelsesforholdet har beskæftiget medarbejderen i henhold til betingelserne for tilladelsen.

Se det brev, der bliver sendt ud til ansøger og som kopi til arbejdsgiver.

Guides til ansøgning om visum

Bibeskæftigelse

EU-opholdsbevis - krævet dokumentation

  • Ansøgningsskema til EU-opholdsbevis - Form OD1 (pdf). Hvert familiemedlem skal udfylde et skema inkl. børn.
  • Kvik guide til udfyldelse af OD1
  • Kopi af ansættelseskontrakt ELLER arbejdsgivererklæring (Appendiks A i OD1-skemaet) skal vedlægges ansøgningen. kontrakt eller arbejdsgivererklæring må ikke være mere end 30 dage gammel (dateret og underskrevet).
  • Hvis det er en gæsteforsker, der ikke er ansat, skal der i stedet for kontrakt vedlægges dokumentation for tilstrækkelige midler. 
  • Pas eller nationalt ID + to kopier 
  • Et pasfoto

Læs detaleret information om, hvad man skal medbringe, når man skal registreres som EU-borger 

Tilbud om at komme ud og fortælle om IAS services

I International Academic Staff Services tilbyder vi gerne at komme ud og fortælle om vores services på afdelings- eller institutmøder eller mere uformelt over en kop kaffe.

Vi tilbyder at komme og fortælle om enkelte emner eller vores samlede services ud fra hvad jeres behov er.

Udover den generelle vejledning om det at komme til og bo i Danmark, tilbyder vi følgende specifikke services:

  • Relocation Service
  • Guest Researcher Support (arbejds - og opholdstilladelser/visum)
  • Expat Partner Programme
  • University International Club

Ønsker du/I besøg af os, så kontakt en af følgende:

 

 

Hjemler

Hjemmel til afholdelse af rejse- og flytteomkostninger for videnskabelige medarbejdere

AU har hjemmel til at afholde udgifter til rejse- og flytte omkostninger for videnskabelige medarbejdere. Dette betyder, at institutterne har mulighed for at betale denne udgift ud af deres eget budget. Det er vigtigt at pointere, at der endnu ikke er truffet en beslutning om / hvordan AU skal udnytte denne hjemmel, og der er derfor heller ikke afsat en fælles AU pulje til at afholde udgifterne.

Læs lovgrundlaget:

Læs hjemmeltekst - udklip fra bevillingslov 19.22.05:

Hjemmel til afholdelse af udgifter til opholds- og arbejdstilladelser

AU har hjemmel til at afholde udgifter til opholds- og arbejdstilladelser. Dette betyder, at institutterne har mulighed for at betale denne udgift ud af deres eget budget. Det er vigtigt at pointere, at der endnu ikke er truffet en beslutning om / hvordan AU skal udnytte disse hjemler, og der er derfor heller ikke afsat en fælles AU pulje til at afholde udgifterne.

Læs lovgrundlaget:

Læs hjemmeltekst - udklip fra bevillingslov 19.22.05:

Yderligere information om hjemler fra AU HR

Præsentation fra AU HR Personalejura om udvalgte hjemler til dækning af rejse-, flytte- og opholdsudgifter:

Hjælp til ansøgning om økonomisk friplads til dagtilbud

Der er mellem Pladsanvisningen i Aarhus Kommune og Relocation Service på Aarhus Universitet indgået en aftale om at der kan kompenseres for, at udenlandske forskere skal benytte NemId til ansøgning om økonomisk friplads.

Udenlandske forskere kan i stedet udfylde dette skema og sende det til relocation@au.dk. De kan også stadig benytte sig af den normale procedure og ansøge online med NemId

Læs mere om økonomisk friplads

Mikrobevillinger

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) udbyder mikrobevillinger til udenlandske ph.d.-studerende og forskere fra lavindkomstlande, der har problemer med at dække omkostninger i forbindelse med at flytte til Danmark. Puljen er på 200.000 kr.

Målgruppe

Bevillingerne er for ph.d.-studerende og forskere, som allerede er i gang med ansættelsesprocessen på AU, og som forventes at bidrage betydeligt til forskningen på AU.  

Læs mere om ansøgningsprocedure, bevillingsstørrelser m.m. under Microfunding for PhD students and researchers (på engelsk).

Udvalgte centrale services til modtagelse af ny international medarbejder

Medarbejderintroduktion 

AU HR har en hjemmeside med information målrettet introduktion af nye medarbejdere. På siden finder man information om:

Siden er på både dansk og engelsk målrettet både danske og udenlandske medarbejdere.

Siden henvender sig både til nye medarbejdere og ansatte, der skal introducere en ny medarbejder.

Læs mere om ny medarbejder på AU

Getting Started in Denmark orientation and registration event

AU afholder Getting Started in Denmark orientation and registration event to gange om måneden. Arrangementet er målrettet udenlandske forskere, gæsteforskere og ph.d.-studerende samt medfølgende partnere, der skal opholde sig i Danmark over 3 måneder. 

Læs mere om Getting Started in Denmark

International Citizen Service 

I International Citizen Service er de statslige og kommunale myndigheder, der typisk har kontakt med udenlandske arbejdstagere, samlet under ét tag. Her kan den udenlandske arbejdstager og eventuelle medfølgende familiemedlemmer få hjælp til papirarbejdet og finde den relevante information og vejledning. 

Der er oprettet International Citizen Service i Aalborg, Aarhus, Odense og København. International Citizen Service centrene yder hjælp baseret på, hvor man er bosat. Borgere, der bor udenfor Aalborg, Aarhus, Odense og København, kan risikere også at skulle på Borgereservice i deres bopælskommune ud over at besøge International Citizen Service.

Læs mere under International Citizen Service

Hjemmesiden ias.au.dk giver målrettet information 

På hjemmesiden www.ias.au.dk kan udenlandske forskere, ph.d.-studerende og gæsteforskere finde information målrettet deres specifikke situation. Særligt i forhold til ankomst henviser vi til informationen under "Pre arrival" og "On arrival" (på engelsk).

Besøg ias.au.dk

Værktøjskasse til rekruttering af internationale medarbejdere

Vi har udarbejdet en online værktøjskasse til brug ved rekruttering af internationale videnskabelige medarbejdere.

Værktøjskassen giver et overblik over de services, AU udbyder specifikt målrettet international rekruttering.

Værktøjskassen er på engelsk og findes på hjemmesiden www.ias.au.dk/toolbox.

Rekvirer mini-poster om værktøjskassen

Vi har også udarbejdet en mini-poster om værktøjskassen, som giver et overblik over de services, som IAS udbyder i forbindelse med rekruttering af internationale medarbejdere. Posteren kan rekvireres ved at sende en mail til ias@au.dk.

Download mini-poster om værktøjskassen

Se Toolbox for Recruitment of international staff

Bestil publikationer

International Academic Staff Services (IAS) udbyder en række trykte publikationer af relevans for udenlandske ph.d.-studerende og forskere på AU. Publikationerne kan bestilles gennem IAS.

Bestil materialer (side på engelsk)

Vi har lavet en oversigt over yderligere relevante publikationer for expats på vores "Publications" side. Her finder du links til onlineversioner af publikationerne. På siden finder du også link til at bestille HR-velkomstpakken - den officielle velkomstpakke til udenlandske ansatte på AU.

Se alle publikationer   

Bestil HR-velkomstpakken

Relevante nyhedsbreve

Anbefalede nyhedsbreve

Der findes en række nyhedsbreve målrettet udenalndske forskere og ph.d.-studerende, som vi anbefaler. Alle nyhedsbrevene er på engelsk.

Øvrige nyhedsbreve

Kontakt International Academic Staff Services (IAS)

Underafdelinger af IAS på Internationalt Center

Nyheder

Thu 21 Mar
09:00-10:00 | Internationalt Center, Høegh-Guldbergs Gade 4A, 8000 Aarhus C, mødelokale 1 (i kælderen)
Danskkurser – hvad er fordelene?
Hvorfor skal vi tilbyde danskkurser til vores forskere? Hvad får institutterne ud af at betale for kurserne? Hvad får vores forskere ud af kurserne?
1729 / i43